Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Voor de toegang en het gebruik van de websites www.jobsome.nl, www.jobsome.com etc. (hierna Jobsome) gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van Jobsome op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Jobsome heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien je het gebruik van Jobsome voortzet na een of meer wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is daarom verstandig op de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Laatste wijziging: woensdag 6 april 2016.

De Algemene Voorwaarden van Jobsome zijn te lezen op onze website(s) en worden op verzoek gratis toegestuurd per e-mail.

Onze doelstelling is om zo transparant mogelijk te zijn naar onze gebruikers over de Algemene Voorwaarden. Mocht je toch nog vragen hebben als gebruiker en/of bezoeker van de websites van Jobsome, dan kun je ons mailen via: info@jobsome.nl Wij doen ons best om je vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

 

Artikel 1.
1.1. Jobsome stelt een platform ter beschikking (www.jobsome.nl en www.jobsome.com) waarop (werkgevers gerelateerde) informatie over bedrijven in Nederland wordt verstrekt en waarop bezoekers meningen en ervaringen over bedrijven kunnen plaatsen.
1.2. Jobsome draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud van een van de websites en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.
1.3. Jobsome doet zijn best om foutief verstrekte informatie door een bezoeker te verwijderen van de website. Scheldwoorden, laster, of privé gegevens worden zoveel mogelijk geweerd van de website. Zo ook werkgeversprofielen die enkel voor promotie doeleinden van producten of diensten worden aangemaakt. Het gebruik van Jobsome werkgeversprofielen voor LINKBUILDING of ter promotie van een product of dienst, is uitdrukkelijk NIET toegestaan!

Artikel 2.
2.1. Bij het schrijven van een recensie moeten er contactgegevens achter gelaten worden door de bezoeker. De bezoeker dient deze contactgegevens naar waarheid in te vullen en te bevestigen per e-mail. Deze contactgegevens dienen enkel ter verificatie en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
2.2. Door het bevestigen van je e-mailadres per e-mail ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het schrijven van een recensie, en je staat er jegens Jobsome voor in dat de gegevens en informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je stemt er tevens mee in dat Jobsome contact met je op kan nemen mocht er twijfel ontstaan over de recensie of achtergelaten gegevens.
2.3. Gebruikers jonger dan zestien (16) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het schrijven van een recensie. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder of voogd.

Artikel 3.
3.1. Je staat er jegens Jobsome voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de websites van Jobsome en om te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
3.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Jobsome een of meer gedeelte(n) van de Jobsome websites te wijzigen, bewerken, kopiëren, of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van Jobsome en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteiten van de Jobsome websites en door Jobsome getroffen beveiligingsmaatregelen.
3.3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in verband met de Jobsome websites in ieder geval niet:
1. Op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
2. Inbreuk maken op de rechten van Jobsome of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of rechten met betrekking tot bescherming van privacy;
3. Naar mening van Jobsome in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of pornografische, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
4. In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
5. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerde werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Jobsome website en/of de computersystemen van Jobsome te omzeilen;
6. Een commercieel karakter hebben, tenzij Jobsome hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
7. Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Jobsome en/of een derde.

Artikel 4.
4.1. Jobsome behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, daarnaast behoudt Jobsome het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
4.2. Jobsome behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, materiaal en/of gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de websites te verwijderen dan wel te wijzigen (als ze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden) en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de websites te ontzeggen. Jobsome is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit mogelijkerwijs voortkomen.

Artikel 5.
5.1. Het is mogelijk dat de websites van Jobsome applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (hierna ‘verwijzingen’) bevat. De opname of aanwezigheid van deze verwijzingen op de websites van Jobsome impliceert niet dat Jobsome achter deze verwijzingen staat. Jobsome is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van verwijzingen van derden of voor enige gebruik hiervan door gebruikers van de Jobsome websites. Het gebruik van deze verwijzingen is dan ook geheel op eigen risico.

Artikel 6.
6.1. Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden en andere content op de Jobsome websites eigendom zijn van Jobsome, diens licentiegevers en/of gebruikers van Jobsome en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien.
6.2. Het gebruik van de Jobsome websites is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden en op de website is beschreven.
6.3. Informatie die door huidige, toekomende en/of voormalige gebruikers van de Jobsome websites op de Jobsome website is geplaatst, kan door Jobsome te allen tijde worden gebruikt zowel in het kader van de activiteiten van Jobsome als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
6.4. Jobsome verleent een beperkt en persoonlijk recht om de bestanden en informatie die op de websites ter beschikking worden gesteld te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de websites ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens of enige andere content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Jobsome of de desbetreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
6.5. Door middel van deze algemene voorwaarden verklaar je geen handeling te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Jobsome of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de auteurswet. Daarnaast is het niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7.
7.1. De websites van Jobsome en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld door Jobsome B.V.
7.2. Informatie die via de websites wordt verspreid is slechts informerend van aard, Jobsome aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
7.3. Jobsome draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.
7.4. Jobsome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen en of plaatsen op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen, het is wel mogelijk een mening te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@jobsome.nl Een recensie zal in ieder geval worden verwijderd indien deze in strijd is met de Algemene Voorwaarden of enig ander reglement wat opgesteld is door Jobsome.

Artikel 8.
8.1. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldig bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
8.2. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Websites is Nederlands recht van toepassing.
8.3. In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Jobsome worden overgedragen aan een derde, heeft Jobsome het recht om de content van de Websites, inclusief de door de gebruikers van de websites verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.

 

2. Aanvullende voorwaarden voor zakelijke gebruikers Jobsome.nl

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Jobsome.nl en enkel op toepassing voor zakelijke gebruikers die gebruik maken van de zakelijke diensten en producten van Jobsome.nl

De Algemene Voorwaarden op de datum van het aangaan van het contract, zijn de gehele contractduur geldig. Na verlening van het contract of bij een contractduur van één jaar, gelden de actuele Algemene Voorwaarden en heeft de klant het recht om het contract te beëindigen of dan wel te verlengen met de geldende Algemene Voorwaarden van dat moment.

Artikel 2.1.

2.1.1. Zakelijke gebruikers gaan zowel akkoord met de Algemene Voorwaarden als met de Aanvullende Voorwaarden voor zakelijke gebruikers van de website Jobsome.nl.
2.1.2. Zakelijke gebruikers gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden tijdens het aanmaken van een bedrijfsprofiel op Jobsome.nl en tijdens het gebruik van de website Jobsome.nl, diensten en producten van Jobsome.

Artikel 2.2.

2.2.1. U ontvangt per e-mail een bevestiging van het creëren van een basis, medium of premium bedrijfsprofiel.
2.2. U ontvangt per e-mail de inloggegevens van uw zakelijke bedrijfsprofiel. Bewaar deze gegevens op een veilig plek. Jobsome.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van uw bedrijfsprofiel.

2.2.3. Mocht er een vermoeden of blijk zijn dat er misbruik wordt gemaakt van het profiel (onjuiste informatie, scheldwoorden, laster, beledigingen, etc.) dan is Jobsome gerechtigd om het bedrijfsprofiel op non-actief te zetten of te verwijderen.
2.4. Jobsome.nl is gerechtigd om zonder reden van opgaaf uw bedrijfsprofiel te verwijderen of een bedrijf te bannen van Jobsome.nl.

Artikel 2.3.

2.3.1. De duur van uw bedrijfsprofiel is 1 (één) jaar (12 maanden) of voor onbepaalde duur. U kunt het bedrijfsprofiel aan het einde van het abonnementsjaar opzeggen, met inachtneming van één maand opzegtermijn. U dient het abonnement dus minimaal 1 jaar voor eind abonnementsjaar op te zeggen.
2.3.2. Mocht u het bedrijfsprofiel niet opzeggen voor einde van het abonnementsjaar (totale duur 12 maanden), dan wordt uw profiel automatisch met één jaar (12 maanden) verlengd tot opzegging.
2.3.3. Mocht u binnen 1 (één) kalenderjaar het bedrijfsprofiel beëindigen, dan heeft u geen recht of restitutie van betaling voor het bedrijfsprofiel.
2.3.4. Mocht u een andere dienst of product van Jobsome tussentijds willen beëindigen dan is er geen mogelijkheid tot restitutie van het door u betaalde bedrag.
2.3.5. Het is mogelijk om uw bedrijfsprofiel te down-of upgraden binnen het kalenderjaar. Bij een upgrade van gratis naar medium betaalt u het op dat moment aangegeven bedrag voor het profiel medium. Stapt u binnen een jaar over van een medium profiel naar een premium profiel, dan ontvangt u het eerder betaalde bedrag voor het medium profiel als korting op de aanschaf van uw premium profiel. Deze korting wordt verwerkt met uw nieuwe factuur.

Artikel 2.4.

2.4.1. De betaling van uw profiel over overige diensten of producten die u hebt afgenomen bij Jobsome B.V. dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn, dan behoudt Jobsome het recht om uw bedrijfsprofiel (of andere afgenomen diensten of producten) te verwijderen of offline te zetten en daarnaast administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 2.5.

2.5.1. Jobsome is niet aansprakelijk te stellen voor de door uw bedrijf geleden schade door het gebruik van Jobsome.nl en haar diensten en producten.

2.5.2. Iedere aansprakelijkheid van Jobsome.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving is uitgesloten.

Artikel 2.6.

2.6.1. U gaat er mee akkoord dat u op geen enkele wijze invloed uit kan oefenen op Jobsome.nl, de inhoud van Jobsome.nl, de recensies, artikelen, en andere content op Jobsome.nl. Bedrijven zijn vrij om een verzoek in te dienen tot verwijdering en/of aanpassen van een review op Jobsome.nl. Jobsome.nl stelt daarna een onderzoek in naar aanleiding van het verzoek. Aan de hand van de Algemene Voorwaarden zal worden besloten of het verzoek zal worden gehonoreerd of niet. Desbetreffende review wordt tijdens een lopend onderzoek (tijdelijk) offline gezet.
2.6.2. U gaat er mee akkoord dat uw (ex)werknemers uw bedrijf kunnen beoordelen, zowel positief als negatief, en dat u hier geen enkele invloed op uit kan of mag oefenen.
2.6.3. U bent op de hoogte van het feit dat Jobsome een onafhankelijke organisatie is en u als klant hierdoor geen invloed kan uitoefenen op de beoordelingen of andere content op Jobsome.nl.
2.6.4. Het is niet toegestaan om uw werknemers te dwingen om uw bedrijf te beoordelen op Jobsome.nl of uw bedrijf extra goed te beoordelen op Jobsome.nl. De beoordelingen dienen onafhankelijk van aard te zijn en te zijn gebaseerd op de individuele ervaring en mening van de (ex)werknemer.